POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

 KALENDARZ
INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA RELACJE NASZ PATRONAT DNI BEZPŁATNE W MUZEACH


   
 
18-10-2013       
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone
Szkolenia dla nauczycieli - Centrum Edukacji Kulturalnej zaprasza!
miejsce:
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Plac Wolnica 1
16.00 - 19.30
» Teatr
18 paździer­nika w ramach Cen­trum Edu­ka­cji Te­atral­nej dziłąjącego przy Teatrz Figur Kraków roz­po­cznie się cykl sz­ko­leń ad­reso­wanych do nau­czycie­li, in­struk­to­rów te­atral­nych i wszyst­kich tych, którzy zaj­mu­ją się przy­go­to­wywaniem oko­licz­no­ścio­wych aka­de­mii, apeli oraz spek­takli.

Celem za­jęć jest wspar­cie nau­czycie­li w dzia­łaniach te­atral­nych w sz­ko­le: wska­zanie możl­iwych źródeł in­spiracji, prak­tycz­nych ro­z­wiązań do­ty­czących tworze­nia i ad­ap­tacji scena­riu­sza a tak­że pro­stych spo­so­bów re­alizacji przed­stawień. Nau­czycie­le otrzyma­ją za­świad­cze­nia o uczest­nic­twie w sz­ko­le­niu.

Uczest­nicy w trak­cie posz­cze­gól­nych spot­kań otrzymu­ją do­dat­ko­wo ma­teria­ły po­moc­nicze za­wie­rające m. in. ćwicze­nia te­atral­ne, wska­zów­ki do­ty­czące re­alizacji spek­takli, wy­kaz in­teresujących stron in­ter­neto­wych, in­struk­cje wy­ko­na­nia lal­ki te­atral­nej czy piłki do żon­glowania.

I spot­ka­nie: 18 paździer­nika 2013, godz. 16.00 - 19.30
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Plac Wolnica 1

„Pięć spo­so­bów na spek­takle oko­licz­no­ścio­we". Celem warsz­tatu jest próba od­po­wie­dzi na kil­ka pytań, z którymi nie­rzad­ko bo­ryka­ją się Ci, którzy przy­go­to­wują oko­licz­no­ścio­we uro­czysto­ści sz­kol­ne. Gdzie szukać in­spiracji? Jak przy­go­to­wać scena­riusz? Co zro­bić, kie­dy nie ma­my pie­niędzy? Oprócz uzyska­nia wie­lu prak­tycz­nych po­rad, na za­jęciach, uczest­nicy pod okiem pro­fesjona­listów, przy­go­tu­ją własny scena­riusz.

Za­pisy do 16 paździer­nika!
Koszt udziału w warsztacie wynosi 50 zł.
Kontakt: Małgorzata Kościelska, malgorzata@teatrfigur.pl, , tel. 692-694-928
http://www.teatrfigur.pl
Miejsce:
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Plac Wolnica 1
Godz.
16.00 - 19.30
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone

 
 

BIBLIOTEKI  |  CENTRA KULTURY  |  GALERIE  |  KABARETY  |  KINA  |  KLUBY  |  MUZEA  |  MUZYCZNE  |  SPORT  |  STOWARZYSZENIA  |  TANECZNE  |  TEATRY  |  INNE


Dodaj wydarzenie    |    Dodaj relację    |    Rejestracja  |  Logowanie


 Copyright © 2002-2024


Polskie Niezależne Media
 

 O patronacie medialnym    |    Kontakt z Redakcją

 Serwis Dziś w Krakowie jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury